Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.h2investment.group/www/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Ochrana osobních údajů - h2investment.group

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 SPOLEČNOST Molecular HydroGEN Investment Group a.s. (HydroGEN), JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÍSKÁVÁ A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELŮ WEBU ZELENEDLUHOPISY.CZ (ZD), KTEŘÍ JSOU FYZICKÝMI OSOBAMI (TJ. SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ), V SOULADU S RELEVANTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, KTERÝMI JSOU ZEJMÉNA ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TZV. GDPR), A PŘÍPADNĚ DALŠÍ PŘEDPISY, KTERÉ JE V BUDOUCNU ZMĚNÍ ČI NAHRADÍ.

1.2 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ VŽDY POUZE V ROZSAHU DANÉM INZERCÍ A V SOULADU S ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ, A TO:

1.2.1 ZA ÚČELEM REGISTRACE UŽIVATELE WEBU ZD SPOLEČNOST HydroGEN ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE WEBU ZD V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA, BANKOVNÍ ÚČET A TELEFONNÍ ČÍSLO. UŽIVATEL WEBU TAK MÁ MOŽNOST PŘES WEB VLOŽIT SVOJI OBJEDNÁVKU, KTEROU NELZE BEZ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE PROVÉST (TJ. PŘÍMO PŘEDAT OBJEDNÁVKU EMITENTOVI). PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO PROVEDENÍ REGISTRACE JE PROVEDENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY NA ŽÁDOST TOHOTO SUBJEKTU ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ PLNĚNÍ SMLOUVY (TJ. POSKYTNUTÍ INZERCE), JEJÍŽ STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJŮ (UŽIVATEL WEBU).

1.2.2 ZA ÚČELEM PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY (TJ. PŘÍMÉHO PŘEDÁNÍ OBJEDNÁVKY EMITENTOVI) SPOLEČNOST HydroGEN DÁLE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE WEBU ZD V ROZSAHU JMÉNO, ŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFON, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA, ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU. PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO PROVEDENÍ (PŘEDÁNÍ) OBJEDNÁVKY UŽIVATELE WEBU JE PLNĚNÍ SMLOUVY (TJ. POSKYTNUTÍ INZERCE), JEJÍŽ STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJŮ (UŽIVATEL WEBU).

1.2.3 ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ ZPRACOVÁVÁ HydroGEN JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A E-MAILOVOU ADRESU MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE WEBU ZD. PRÁVNÍM ZÁKLADEM TAKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL WEBU ZD UDĚLIL PŘI REGISTRACI. BEZ SOUHLASU BUDOU OBCHODNÍ SDĚLENÍ ZASÍLÁNA POUZE V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ PODMÍNEK § 7 ODST. 3 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, PŘIČEMŽ UŽIVATEL WEBU BUDE MÍT MOŽNOST TAKOVÉ ZASÍLÁNÍ KDYKOLI ODMÍTNOUT (UČINIT TZV. OPT-OUT).

1.2.4 ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ ADRESNÝCH MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ, KTERÁ BUDOU LÉPE VYHOVOVAT ZÁJMŮM A POTŘEBÁM UŽIVATELE WEBU ZD, MŮŽE SPOLEČNOST HydroGEN PROVÁDĚT ANALÝZY CHOVÁNÍ A PREFERENCÍ UŽIVATELE WEBU ZD (PROFILOVÁNÍ) A PRO TYTO ÚČELY ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE WEBU ZD V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA A E-MAILOVÁ ADRESA A COOKIES. SPOLEČNOST HydroGEN POUŽÍVÁ COOKIES, A TO JAK TECHNICKÉ COOKIES ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK, TAK ANALYTICKÉ COOKIES ZA ÚČELEM ANALYZOVÁNÍ POHYBU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A CÍLENÍ REKLAMY. PRÁVNÍM TITULEM PRO TAKOVÉ ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL WEBU UDĚLIL SPOLEČNOSTI ZD PŘI REGISTRACI.

1.2.5 NAD RÁMEC VÝŠE UVEDENÉHO POTŘEBUJEME ROVNĚŽ ZPRACOVÁVAT A UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO, ADRESA PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍHO SOUDNÍHO SPORU ČI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V BUDOUCNU. PRÁVNÍM ZÁKLADEM TAKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ JE OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPOLEČNOSTI HydroGEN, WEBU ZD ČI TŘETÍ STRANY. TYTO OSOBNÍ ÚDAJE TEDY BUDOU ZPRACOVÁVÁNY PO DOBU NEZBYTNOU K NAPLNĚNÍ TOHOTO ÚČELU, NEJDÉLE VŠAK DVACET LET OD ROZHODNÉ UDÁLOSTI PRO BĚH PROMLČECÍ DOBY V KAŽDÉM KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ.

1.3 OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPRÁVA WEBU ZD PŘEDAT MAJITELI PŘÍSLUŠNÝCH DLUHOPISŮ FIRMĚ HydroGEN, O KTERÉ UŽIVATEL WEBU PROJEVIL ZÁJEM, KTEŘÍ JE BUDOU ZPRACOVÁVAT, JAKOŽTO SAMOSTATNÍ SPRÁVCI, A TO ZEJMÉNA ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY O ÚPISU DLUHOPISŮ MEZI EMITENTEM A UŽIVATELEM WEBU. OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPOLEČNOST HydroGEN PŘEDAT PŘI SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK SPOLEHLIVÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ PRO HydroGEN ZAJIŠŤUJE ADMINISTRATIVNÍ NEBO TECHNICKOU PODPORU, PŘÍPADNĚ TAKÉ MARKETINGOVOU OBCHODNÍ ČINNOST (TAKOVÉ OSOBY JSOU, POKUD SAMY NEROZHODUJÍ O ÚČELECH A PROSTŘEDCÍCH ZPRACOVÁNÍ, ZPRACOVATELI OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

1.4 V PŘÍPADĚ, KDY UŽIVATEL WEBU ZD UDĚLIL SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, MÁ PRÁVO TENTO SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT ČI OMEZIT. POKUD JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROFILOVÁNÍ, MÁ UŽIVATEL WEBU ZD ROVNĚŽ PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI PŘEDMĚTNÉMU ZPRACOVÁNÍ.

1.5 KAŽDÝ UŽIVATEL WEBU ZD MÁ PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ: PRÁVO POŽADOVAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, PRÁVO NA OPRAVU NEBO VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ, PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

1.6 OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ WEBU ZD BUDE SPOLEČNOST HydroGEN ZPRACOVÁVAT POUZE PO DOBU, KTERÁ JE NEZBYTNÁ K ÚČELU ZPRACOVÁNÍ, TJ. TYPICKY PO DOBU PLNĚNÍ SMLOUVY NEBO PO DOBU PLATNĚ UDĚLENÉHO SOUHLASU. V PŘÍPADĚ, ŽE JE PRÁVNÍM TITULEM SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL WEBU ODVOLÁ NEBO OMEZÍ, SPOLEČNOST HydroGEN PŘESTANE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU PRO DANÉ ÚČELY POUŽÍVAT, A POKUD K JEJICH ZPRACOVÁNÍ NEMÁ JINÉ ZÁKONNÉ DŮVODY, BEZPEČNĚ JE ODSTRANÍ.

1.7 SPOLEČNOST HydroGEN PŘIJALA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K NEOPRÁVNĚNÉMU NEBO NAHODILÉMU PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, K JEJICH ZMĚNĚ, ZNIČENÍ NEBO ZTRÁTĚ, NEOPRÁVNĚNÝM PŘENOSŮM, K JEJICH JINÉMU NEOPRÁVNĚNÉMU ZPRACOVÁNÍ, JAKO I K JINÉMU ZNEUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZA TÍMTO ÚČELEM SPOLEČNOST HydroGEN PŘIJALA PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ A VEDE ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ.

1.8 V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ NEBO V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV SE MOHOU UŽIVATELÉ WEBU OBRÁTIT NA SPOLEČNOST HydroGEN NA E-MAILOVÉ ADRESE INFO@H2WORLD.CZ